Webshop

Iso Tool security policy för kameraövervakning 2023

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

 • Övervakning och inspelning av video inom företagets områden så som fastighet med tillhörande tomt och parkeringar som tillhör fastigheten.
 • Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse, stöld eller hot och våld. Övervakningen fyller också en funktion för att stävja vistelse av obehöriga i och utanför fastigheten samt som visuellt stöd för Iso Tools interna larmcentral. Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål

 • Lagring av specifika inspelningar och händelser
 • Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet. Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av "rättslig skyldighet" när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

 • Kategorier av personuppgifter
 • Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Iso Tool AB säljer eller förmedlar inga uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Iso Tool AB anlitat för säkerhet och bevakning samt drift av system för kamerabevakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitas för av Iso Tool AB och enbart på de villkor som Iso Tool anger.

  Vem har tillgång till kameraövervakningen?

  Tillgången till Ericssons kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga anställda på Iso Tool AB samt behörig personal i de företag som har till uppgift att hantera bevakning och som förvaltar Iso Tools system för kameraövervakning.


  Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

  Hur länge sparas inspelat material?

  Inspelat material sparas normalt i 14 dagar men som längst i 60 dagar för särskilt skyddsvärda objekt och områden. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.


  Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer.

  Kameraövervakning och den enskildes rättigheter

  Iso Tool AB har ambitionen att följa de regler som anges i dataskyddsförordningen. Om det ändå kan uppfattas att utförd kamerabevakning strider mot reglerna i dataskyddsförordningen kan anmälan göras till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). För mer information se deras webbplats.

  Kontaktuppgifter

  Frågor eller klagomål avseende hantering av persondata kopplade till Iso Tool kameraövervakning kan ställas till dataskydds ansvarig (Group Data Protection Officer) brevledes till: Iso Tool AB, Enhörningsvägen 8, 281 43 Hässleholm eller med epost till info@isotool.se

  YouTube
  Instagram